Shivala Bagh Bhaiyan Mandir Shiv Lingam Shingar with ICE, Date 13-08-2012

Shivala Bagh Bhaiyan Mandir Shiv Lingam Shingar with ICE, Date 13-08-2012, Shivlingam Shingar decorated with ice, decorated by Kanshi Pandit, Shivala Bagh Bhaiyan Mandir Amritsar,Shivala Bagh Bhaiyan Temples, Amritsar Famous Temples